[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show |88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다

[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (1) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (2) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (3) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (4) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (5) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (6) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (7) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (8) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (9) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (10) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (11) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (12) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (13) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (14) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (15) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (16) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (17) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (18) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (19) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (20) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (21) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (22) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (23) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (24) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (25) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (26) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (27) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (28) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (29) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (30) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (31) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (32) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (33) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (34) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (35) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (36) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (37) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (38) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (39) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (40) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (41) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (42) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (43) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (44) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (45) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (46) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (47) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (48) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (49) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (50) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (51) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (52) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (53) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (54) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (55) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (56) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (57) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (58) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (59) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (60) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (60) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (62) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (63)

¼¼ºìƾ ¹Î±Ô°¡ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ¹Î±Ô°¡ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ÁØÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ÁØÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (66) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (67) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (68)

¼¼ºìƾÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (70) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (71)

¼¼ºìƾ ¹ö³íÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¿Ã·Á ¾È¹«¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ¹ö³íÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¾öÁöô ¿Ã·Á ¾È¹«¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ¹ö³í, Á¶½´¾Æ(¿À¸¥ÂÊ)°¡ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ '¿¹»Ú´Ù' ¹«´ë¸¦ ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾ ¹ö³í, Á¶½´¾Æ(¿À¸¥ÂÊ)°¡ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ‘¿¹»Ú´Ù’ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (74) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (75) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (76) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (77)

¼¼ºìƾÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸´Â µí Àç±â¹ß¶öÇÑ ¾È¹«¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ºìƾÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð5¡¯¿¡¼­ ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸´Â µí Àç±â¹ß¶öÇÑ ¾È¹«¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

[PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (79) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (80) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (81) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (82) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (83) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (84) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (85) [PRESS] 160503 Seventeen at SBS MTV The Show 88P @SBS_MTV #세븐틴 #더쇼 #예쁘다 (86)

POSTED BY: ALEXIS920310

Advertisements

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google+ photo

Google+의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

w

%s에 연결하는 중